Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ “ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

ຂ່າວລ່າສຸດ

ແຜນງານ ເຊກ້າ ຊ່ວຍພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ທ. ສຸລິຍາ ວົງໄຊ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິດ

ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງສະມາຄົມທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະຄວາມອາດສາມາດດ້ານຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ເພາະເຂົາເຈົ້າເປັນກຳລັງແຮງໃນການຊ່ວຍສະມາຄົມຈັດຕັ້ງປະຕິໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພົນ.  

ອົງກອນ Cord (ຂອດ) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ລົງເກັບກໍາການປະເມີນຂີນຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນ ຢູ່ ຊຽງຂວາງ

ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ໂຮງແຮມແສງສະຫວັນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ອົງກອນ ຂອດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຕອບແບບສອບຖາມການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມຂອງແຜນງານ ເຊກ້າ. ໂດຍໃຫ້ ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຈາກທັງໝົດ 6 ສະມາຄົມຈາກຊຽງຂວາງປະກອບມີ: ສະຫະກອນກະສິກໍາອິນຊີ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ […]

ແຜນງານ CEGGA (ເຊກ້າ) ໄດ້ຊ່ວຍ ວຽງຊໍາ ອິນດາວົງ ໃນການພັດທະນາສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກໃນລາວ

ແຜນງານ CEGGA (ເຊກ້າ) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມໃນ ສປປລາວ ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຄົມສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈເຂົາໄປຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄົນເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ສໍາລັບທ່ານ ນາງ ວຽງຊໍາ ອິນດາວົງ ການເຂົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຮັບຂອງແຜນງານ CEGGA (ເຊກ້າ) ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດເຊີ່ງລາວໄດ້ນໍາເອົາໄປພັດທະນາສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ຢູ່ທີ່ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄົບທົວທຸກແຂວງພາຍໃນປະເທດໃນອະນາຄົດ. ––––

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ
Title Organisation Sectors Deadline
ສະຖານທູດຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເປີດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2022-2023 ສະຖານທູດ ຝຣັງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development 13/05/22
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະກາດຮັບສະໝັກບົດສະເໜີໂຄງການ UN Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Emergency And Humanitarian Relief, Human Resources Development, Natural Resources & Ecology, Social Development 06/12/21
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 28/02/21
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 31/08/20
ໂຄງການທຶນຂະໜາດໜ້ອຍແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 28/02/20
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ