Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ເວັບໄຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ “ລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ” ເຊິ່ງເປັນເວັບ ໄຊທ໌ເປີດ ສຳຫລັບບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາເຊັ່ນວ່າ: ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍສັງກັດລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ, ທີ່ປຶກສາ ຫລືສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາໃນລາວ.

ຂ່າວລ່າສຸດ

ວີດີໂອເລີມຕົ້ນເພື່ອການປ່ຽນແປງ

ວີດີໂອໂຄງການຄອນເນັກ ຈາກສະມາຄົມເພື່ອນຜາຕັດແກ້ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂດຍ: ອົງການຂອດ ປະຈຳ ສປປລາວ ໂດຍໄດ້ທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈັດກອງປະຊຸມແບບອ່ອນລາຍເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021 ຜ່ານມາ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບບອ່ອນລາຍຂຶ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດໂດຍອົງການຄອດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕໍ່ບັນຫາທີ່ແຕ່ລະອົງກອນພົບພໍ່ ເພື່ອນຳໄປເປັນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໄປ, ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນກິດຈະກຳຂອງ […]

ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບ ‘‘ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທາງທີ່ແທດເຫມະ ເພື່ອປັບປຸງການຮຽນອ່ອນຂອງເດັກ’’

ໃນວັນທີ່ 12 ກຸມພາ 2021 ຜ່ານມາ ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງ ຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນວິຊາການກ່ຽວກັບ ‘‘ຄົ້ນຄວ້າຫາວິທີທາງທີ່ແທດເຫມະ ເພື່ອປັບປຸງການຮຽນອ່ອນຂອງເດັກ’’ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານກິຄຳ ຮອງຫົວຫນ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ  60 ທ່ານ,​ຍິງ 32 ທ່ານ ເຊີ່ງມາຈາກພາກສ່ວນຕ່າງສະມາຄົມ ພາຍໃນແຂວງ,​ແລະແຂວງໃກ້ຄຽງ, ໂຮງຮຽນເອກກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ,​ພາກສ່ວນລັດທີ່ມາຈາກຂັ້ນເມືອງ ແລະຂັ້ນແຂວງ, […]

ໂອກາດການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

ບໍ່ພົບຂໍ້ມູນ
Title Organisation Sectors Deadline
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ PISCCA 2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 28/02/21
ສະຖານທູດຝຣັງປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2020-2021 ສະຖານທູດຝຣັງ Community Development, Social Development 31/08/20
ໂຄງການທຶນຂະໜາດໜ້ອຍແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 28/02/20
ໂຄງການທືນຂະໜາດນ້ອຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງສັງຂອງແຜນງານ CEGGA ເປີດຮັບສະໝັກແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ GIZ Agriculture, Forestry & Fisheries, Community Development, Education, Health Care, Natural Resources & Ecology 30/08/19
ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍໃຕ້ຂອບແຜນງານ *ສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ສະຫາພາບເອີລົບ Community Development, Education, Human Resources Development, Social Development 26/04/19
ບໍ່ມີຂໍ້ມູນ