Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ກ່ຽວກັບລະບົບຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ລະບົບຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນສ້າງຂື້ນມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ,ເຊິ່ງບັນຈຸຂໍ້ມູນດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

 • I. ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
 • II. ການພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
 • III. ສະພາບລວມ ແລະ ການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃນການເຮັດວຽກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
 • IV. ການປະກາດວຽກງານ ຫຼື ຕຳແໜ່ງວ່າງ
 • V.  ກິດຈະກຳຕ່າງໆ

ລະບົບດັ່ງກ່າວປະກອບສ່ວນຕໍ່:

 • I. ການປະສານງານແລະການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທີ່ດີຂື້ນ
 • II. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍແລະງ່າຍ
 • III. ການເປັນເຈົ້າການໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນໂດຍການປະເມີນຜົນແລະການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກັນ

ລະບົບຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນສ້າງຂື້ນມາສຳລັບ:

 • I. ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ອົງກອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊຸມຊົນ, ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ, ກຸ່ມທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງ ແລະ ອຶ່ນໆ.
 • II. ອົງກອນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
 • III. ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນທີ່ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ

ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນລະບົບຂໍ້ມູນຄວາມຮູ່ນີ້ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ:

 • I. ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຂອງລາວແລະສາກົນ
 • II. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
 • III. ຜູ້ຮັບບໍລິການການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
 • IV. ຄູ່ຮ່ວມມືການພັດທະນາ
 • V. ລະບົບຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ເຮືອນຮຽນຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາ