Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລວບລວມຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານແລະກົນໄກການບໍລິຫານ ຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ນັ້ນກໍ່ຄືການສື່ສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.

ແຜນງານ ນີ້ລວມເອົາການເຊື່ອມ ໂຍງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ, ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳສະໜັບ ສະໜູນຢູ່ ພາກເໜືອ, ພາກກາງແລະພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ຜ່ານກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຮົາຈະໄດ້ ຮວບຮວມເອົາຂໍ້ມູນ ຕ່າງໆກ່ຽວກັບຜົນງານ ຂອງແຜນງານ ເພື່ອນຳມາເຜີຍ ແຜ່ແລະເປັນການສ້າງຄວາມຮັບ ຮູ້ແລະປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ອີກຢ່ງກໍ່ເພື່ອເປີກ ໂອກາດໃນການສົນ ທະນາເພື່ອການພັດທະນາ