Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ລົງທະບຽນ

ກະລຸນາເລືອກປະເພດການລົງທະບຽນຢ່າງດີເພື່ອຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງທ່ານໃນການນຳໃຊ້ເວັບ

ລົງທະບຽນປັນຜູ້ສະໜອງຂີດຄວາມສາມາດ

ເຈົ້າເລືອກລົງທະບຽນເປັນຜູ້ສະໜອງຂີດຄວາມສາມາດ ເພາະວ່າທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແກ່ພາກສ່ວນອື່ນ.

ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ຂີດຄວາມສາມາດ (ສຳຫລັບອົງກອນເທົ່ານັ້ນ)

ທ່ານເລືອກລົງທະບຽນເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້ຂີດຄວາມສາມາດເພາະວ່າ ທ່ານຍັງບໍ໋ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທີ່ຈະສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແກ່ພາກສ່ວນອື່ນ ແລະ ທ່ານ ຍັງຕ້ອງການໂອກາດການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ. ທາງເລືອກນີ້ແມ່ນເໝາະສົມກັບອົງກອນເທົ່ານັ້ນ