TWG meeting on the theme “What are opportunities and challenges of behavior change in mother and child nutrition in your working area?”/

TWG meeting on the theme “What are opportunities and challenges of behavior change in mother and child nutrition in your working area?”/

ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2018 ອົງການແຄຣີຕາດ, ສຸນຝຶກອົບຮົມຮ່ວມພັດທະນາ (PADETC) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຮ່ວມກັບພາກລັດຂື້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງຊຽງຂວາງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ມີຫົວຂໍ້ວ່າ: ແມ່ນຫຍັງຄືໂອກາດ , ສິ່ງທ້າທາຍໃນການປ່ຽນແປງພືດຕິກຳ ທາງດ້ານໂພສະນາການ ຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຂົງເຂດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຂອງທ່ານ.

ກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 44 ທ່ານ ຍິງ 18 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກພາກລັດ ບັນດາພະແນກຂອງແຂວງ, ຫ້ອງການຂອງເມືອງ ແລະ
ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານເປົ້າໝາຍ, ຄູອາຈານມາຈາກໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ສະມາຄົມ, INGO, NPAs,CBOs ໃນມີພື້ນທີ່ເປົ້າຫມາຍແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

On December 19, 2018, The implemented partner of Connect (PADETC) was hold a jointed workshop with Caretas and Government in the meeting hall of Department of Labor and Social Welfare in Xiengkhuang Province under the theme “What are opportunities and challenges of behavior change in mother and child nutrition in your working area?”  
There was 44 participants in the meeting, 18 females that from government sector, Teacher, Village Authorities, INGOs, NPAs, CBOs in target areas in Xieng Khuang and from Vientiane Capital.