Themathic Working group meeting between the non-profit associations and other development partners in Champasack province, January 23, 2019

Themathic Working group meeting between the non-profit associations and other development partners in Champasack province, January 23, 2019

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ເພື່ອຮັບຮູ້ໄດ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ມີຕໍ່ຄົນພິການ ໂດຍສະເພາະຂົງເຂດວຽກງານສຶກສາຂອງຄົນພິການ, ວຽກງານໂພຊະນາການຕໍ່ຄົນພິການ ແລະ ວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຕໍ່ຄົນພິການ, ດັ່ງນັ້ນມາໃນວັນທີ 23 ມັງກອນ 2019 ຜ່ານມາສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ) ຮ່ວມກັບຄູ່ພັດທະນາພາກລັດຂອງແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ.

ກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 46 ທ່ານ ຍິງ 6 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກພາກລັດ ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ, ຫ້ອງການຂອງເມືອງ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລພາຍໃນແຂວງຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຂົ້າຮ່ວມຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ໄດ້ທຶນການສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະພາບໂອລົບ.

————–

On January 23, 2019 the Non-Profit Association Joined with Development partners (Local Government) opened the meeting In order to understand the role of government on administration the non-profit organizations  and to recognize the need to develop the capacity of each partner to the disabled people development in particular areas, education, nutrition, and Labor and Social Welfare. there were 46 participants, 6 female attended the meeting.

The meeting hosted by LDPA Champasack co-chair by Head of Provincial-Labor and Social welfare department, the meeting supported by EU fund.