ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານກະສິກໍາ ເພື່ອໂພສະນາການ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ພາກລັດ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານກະສິກໍາ ເພື່ອໂພສະນາການ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ພາກລັດ ຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາ, ຮ່ວມກັບສະມາຄົມ ເພື່ອນຜາຕັດແກ້, ສະມາຄົມ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຈັດກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ ກ່ຽວ ກັບວຽກງານໂພສະນາການ ແລະ ການກະສິກຳ ຂື້ນ, ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກກອງເລຂາ ຄະນະໂພສະນາການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ຈອມເພັດ ເຂົ້າຮ່ວມ 12 ທ່ານ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 15 ທ່ານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 6 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອເປີດໂອກາດ ໃຫ້ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຍຸດທະສາດບູລິມະສິດ ກ່ຽວກັບວຽກງານກະສິກໍາ ເພື່ອໂພສະນາການ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແລກປ່ຽນ ກິດຈະກໍາ ຂອງຕົນ, ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ /ກິດຈະກໍາ ຂອງຕົນເອງ ວ່າສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂໍ້ໃດ ຂອງວຽກງານກະສິກໍາເພື່ອໂພສະນາການ, ເພີ່ມທະວີການ ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີ ກັບຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ  ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການສື່ສານ ເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງຊຸມຊົນ Social Behavior Change Communication (SBCC), ການເຊື່ອມໂຍງ ວຽກງານກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ເພື່ອໂພສະນາການ Linking Agriculture, Natural Resources Management and Nutrition (LANN), ການເຊື່ອມໂຍງບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອໃນວຽກງານກະສິກໍາ ເພື່ອໂພສະນາການ Gender Action Learning System (GALs).

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຂອງກອງເລຂາດ້ານໂພສະນາການ ຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບແຜນບູລິມາສິດ ຂອງວຽກງານກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ:  1. ແຜນງານສົ່ງເສີມການປູກພືດຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ໃຫ້ສານອາຫານສູງ.  2. ແຜນງານສົ່ງເສີມການຜະລິດ ຊີ້ນສັດທີ່ມີທາດໂປຼຕີນ ສໍາລັບການບໍລິໂພກ ໃນຄົວເຮືອນ: ສັດປີກ, ປາ ແລະ ສັດນ້ຳ ຊະນິດອື່ນໆ ລວມທັງການສະໜອງວັດຖຸ ອຸປະກອນການຜະລິດ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ: ຊົນລະປະທານ ຂະຫນາດນ້ອຍ, ຫນ່ວຍບໍລິການກະສິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ). 3 ແຜນງານສ້າງສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອຮອງຮັບການ ບໍລິໂພກ ການແປຮູບອາຫານ ແລະ ເກັບຮັກສາອາຫານຢ່າງປອດໄພ ເພື່ອໂພສະນາການ ໃຫ້ມີອາຫານບໍລິໂພກຕະຫຼອດປີ. 4 ສົ່ງເສີມ ກິດຈະກຳສ້າງລາຍຮັບ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຢາພື້ນເມືອງ ອາຫານພື້ນບ້ານ ເພື່ອບໍລິໂພກ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ ກັບຄອບຄົວ. ນອກຈາກນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບແຜນງານບູລິມະສິດແລ້ວ ກອງເລຂາ ຂອງພະແນກກະສິກໍາຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບສີ່ງທ້າທາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນການເຊື່ອມສານ ວຽກງານກະສິກໍາ ເພື່ອໂພສະນາການ. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ປູກຈິດສໍານຶກ ເນື່ອງຈາກວ່າ ວຽກງານ ໂພສະນາການ ຫາກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນເຊື່ອມສານ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ຂອງກະສິກໍາ ໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ, ພະແນກກະສິກໍາຫາກໍ່ຮ່າງແຜນງານ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສູໜູນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີລົບ ໂດຍຜ່ານ ໂຄງການ NUSAP ແລະ ການລະບາດ ຂອງບົ້ງທີ່ກວມເອົາ 11 ເມືອງ, ບັນຫາ ໄພພິບັດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານດ້ານກະສິກໍາ. ສໍາລັບແຜນບູລິມະສິດ ພະແນກກະສິກໍາແຂວງ ຈະເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິກຈະກໍາ ທີ່ນອນໃນ ໂຄງການ NUSAP.

ນອກຈາກການນໍາສະເໜີ ຂອງກອງເລຂາໂພສະນາ ຂອງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ແລ້ວ ຫົວໜ້າ ໂຄງການ ໂຄງການ ປູກຈິດສຳນຶກ ດ້ານກະສິກຳ ໂພຊະນາການ Nutrition Sensitive Agriculture Project (NUSAP) ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ພະແນກກະສິກໍາແຂວງ. ຫົວຂໍ້ນໍາສະເໜີກວມ ເອົາບັນຫານດ້ານໂພສະນາການ, ຈຸດປະສົງລວມ, ພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ກິດຈະກໍາ ທີ່ນອນໃນແຕ່ລະແຜນງານບູລິມະສິດວຽກງານກະສິກໍາໂພຊະນາ ທີ່ພະແນກກະສິກໍາຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຜົນຮັບລວມທີ່ໂຄງການ ຕ້ອງການປະສົບຜົນສໍາເລັດຫຼັງສີ້ນສຸດ ໂຄງການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເປີດໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄໍາເຫັນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ສະເໜີ ໃຫ້ມີການສົ່ງເສີມ ແລະ ອະນຸລັກແຫຼ່ງອາຫານທໍາມະຊາດ ເປັນບູລິມະສິດໜື່ງ ທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສໃນກິດຈະກໍາ ຂອງໂຄງການ NUSAP ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກຜັກພຶດສວນຄົວ ທີ່ມີໃນທ້ອງຖີ່ນ,ທົນທານ, ໃຊ້ນໍ້າ-ແຮງງານ ໜ້ອຍ ແລະ ມີອາຍຸຍາວ ຫຼາຍກວ່າການສະໜອງແນວພັນຜັກນໍາເຂົ້າ, ອາຍຸສັ້້ນ, ໃຊ້ນໍ້າ-ແຮງງານ ຫຼາຍ. ສະເໜີໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ເພາະກ້າເບ້ຍ, ອະນຸລັກພັນພືດ ໂດຍການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ພະແນກ, ຫ້ອງການ ກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມ ທີ່ເຮັດວຽກດ້ານກະສິກໍາມາຫຼາຍປີ ເຊັ່ນສະມາຄົມ ເພື່ອນຜາຕັດແກ້, ສະມາຄົມ ຜູ້ຜະລິດກະສິກໍາ ອິນຊີ ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ນອກຈາກການນໍາສະເໜີ ຈາກຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ສະມາຄົມ ເພື່ອນຜາຕັດແກ້ ກໍ່ໄດ້ນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບແຜນບູລິມະສິດ ດ້ານກະສິກໍາ ເພື່ອໂພ ສະນາການ, ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາອິນຊີ ແບບປະສົບປະສານ ແລະ ການອະນຸລັກສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານ ທໍາມະຊາດ. ສະມາຄົມກະສິກໍາ ອິນຊີ ກໍ່ໄດ້ນາສະເໜີ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ, ກົນໄກການສະໜັບ ສະໜູນ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຕະຫຼາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜຸນ ທີ່ຕ້ອງການຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ ພາກລັດ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີ ຈາກໂຄງການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານກະສິກໍາ, ການອະນຸລັກແຫຼ່ງອາຫານທໍາມະຊາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ເພື່ອໂພສະນາການ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ທ່ານນາງຄໍາຫຼ້າ ວິຊາການ ຈາກ ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ກ່າວວ່າ: “ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ປູກຈິດໃຫ້ຊຸມຊົນ, ການເຮັດກະສິກໍາ ໃນຄົວເຮືອນເພື່ອໂພສະນາການ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ-ແຫຼ່ງອາຫານທໍາມະຊາດ ເປັນ ສີ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດ ຕັດອອກຈາກກັນໄດ້, ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການ ຢາກຈະບັນລຸແຜນງານໂພສະນາການ. ເພາະສະມາຄົມ ໄດ້ທົດລອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ເຫັນວ່າ ການເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອງມີ SBCC, LANN ແລະ GALs ມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ຍຶນຍົງກວ່າ,” ນອກຈາກການນໍາ ສະເໜີ ພາກທິດສະດີ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ຍັງໄດ້ນໍາສະເໜີ ວິດີໂອທີ່ເປັນ ຫຼັກຖານຍືນຢັນ ຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍ. ສະມາຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ເຫັນວ່າເປັນບົດຮຽນ ທີ່ດີຫຼາຍ ແລະ ສະເໜີ ໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບ ພະນັກງານຂອງ ສະມາຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນເມືອງ ທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນກັບການກະສິກໍາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ຖ້າມີໂອກາດ.

ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ໃນນາມປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ໄຊຊົວລືເຮີ ປະທານສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລກປ່ຽນ ຮຽນຮູ້ ລະຫວ່າງ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ພວກເຮົາຈັດຂື້ນໃນມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ໃນດ້ານວິຊາການເຫັນວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຊ່ວຍກັນ, ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ ມີສະບຽບອາຫານ ປອດໄພ, ກິນກຸ້ມປີ ເພື່ອມາປຸງແຕ່ງໃຫ້ສໍາມະຊິກຄອບຄົວ ຂອງຕົນ, ພວກເຮົາຈີ່ງຈະສາມາດບັນລຸການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ໃນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້. ນອກນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນສືບຕໍ່ສົນທະນາ ແລະ ເຊີນ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ເຕີ່ມ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ​ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ສະເໜີ ໃຫ້ກອງເລຂາພະແນກກະສິກໍາ ຍົກໄປສົນທະນາ ຕໍ່ໃນກອງປະຊຸມ ເລຂາ ຫຼື ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການໂພສະນາການຂັ້ນແຂວງ,”


ນອກນັ້ນ ການນໍາສະເໜີ ແລະ ສົນທະນາຕາມວະລະກອງປະຊຸມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບມາດຕະການ ໃນການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ປຸຍເຄມີ, ຢາປາບສັດຕູພືດ, ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ ທີ່ມີຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ ວ່າຈະເປັນສີ່ງທ້າທາຍ ໃນການບັນລຸແຜນງານກະສິກໍາໂພສະນາການ ຫຼື ບໍ. ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ໃນນາມປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ໄຊຊົວລືເຮີ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລກປ່ຽນ ຮຽນຮູ້ ລະຫວ່າງ ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາ ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ພວກເຮົາຈັດຂື້ນໃນມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ໃນດ້ານວິຊາການເຫັນວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມຈໍາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຊ່ວຍກັນ, ເຮັດແນວໃດໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ ມີສະບຽບອາຫານ ທີ່ໜັ້ນຄົງ, ປອດໄພ, ກິນກຸ້ມປີ ເພື່ອມາປຸງແຕ່ງໃຫ້ສໍາມະຊິກຄອບຄົວ ຂອງຕົນ. ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານ ໃນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ດີກວ່າ. ພວກເຮົາຄວນສືບຕໍ່ສົນທະນາ ແລະ ເຊີນ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ເຕີ່ມ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ​ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ສະເໜີ ໃຫ້ກອງເລຂາພະແນກກະສິກໍາ ຍົກໄປສົນທະນາ ຕໍ່ໃນກອງປະຊຸມ ເລຂາ ຫຼື ກອງປະຊຸມ ຄະນະກໍາມະການໂພສະນາການຂັ້ນແຂວງ,”


ທ່ານນາງຄໍາຫຼ້າ ວິຊາການ ຈາກ ສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ກ່າວວ່າ: “ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ປູກຈິດໃຫ້ຊຸມຊົນ, ການເຮັດກະສິກໍາ ໃນຄົວເຮືອນເພື່ອໂພສະນາການ, ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນ-ແຫຼ່ງອາຫານທໍາມະຊາດ ເປັນ ສີ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດ ຕັດອອກຈາກກັນໄດ້, ຖ້າພວກເຮົາຕ້ອງການ ຢາກຈະບັນລຸແຜນງານໂພສະນາການ.