ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການວຽກງານສຶກສາຢູ່ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວິຊາການວຽກງານສຶກສາຢູ່ເມືອງປາກແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຄັ້ງວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2019

  1.  ອາຈານ ນອບ ອາຈານສອນ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຫົວນ້ຳປາ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ:

 

“ກອງປະຊຸມຄັ້ງ ນິ້ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຂ້ອຍຫລາຍ ຄື: ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂ້ອຍປັບປຸງການການສິດສອນໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຮູ້ພາລະໜ້າທີ່ຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຫລາຍຂຶ້ນ, ຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນນຳຄູ່ຮ່ວມງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄູອາຈານທີ່ມາຈາກໂຮງຮຽນອື່ນ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍມີເຄືອຂ່າຍ, ຄູ່ຮ່ວມງານ ຫລາຍຂຶ້ນ, ຫວັງວ່າໂອກາດໜ້າທາງໂຄງການເພິ່ນຈະມາຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວິຊາການແບບນິ້ອີກ”

 

 


2. ທ້າວ ວິໄຊ ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຄຳ ເມືອງປາກແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ

 

“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ໂອກາດຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວິຊາການຄັ້ງນິ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສານຳບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການສຶກສາ ເປັນຕົ້ນ: ຈາກພະແນກສຶກສາ, ຫ້ອງການສຶກສາ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລທີ່ເຮັດວຽກງານສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊິ່ງຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະການຮຽນ, ຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ນັກຮຽນຕໍ່ວຽກງານການສຶກສາຂອງເດັກບໍ່ໃຫ້ມີການຂາດໂຮງຮຽນ”.


3. ນາງ ຕາມົນ ອຳນວຍການ ຮຮ ປະຖົມພູຫຸງ ເມືອງປາກແບງ

 

“ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າຫລາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ດີທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນໃນກອງປະຊຸມ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກັບຄູຈານຂອງ ຮຮ ຕໍ່ໄປ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນເອງເພື່ອໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການສຶກສາຕໍ່ອາຄົດຂອງລູກຫລານເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໂອກາດໜ້າຢາກໃຫ້ທາງໂຄງການເພິ່ນຊອກແຫລ່ງທຶນມາຈັດກອງປະຊຸມແບບນິ້ອີກ”.

 

 

 


4. ທ້າວ ແກ້ວ ພົງມານີ  ພະນັກງານສະມາຄົມຄົນພິການສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ທັງແມ່ນພະນັກງານພາກສະໜາມຂອງໂຄງການຄອນເນັກ

 

“ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ມີປະໂຫຍດຫລາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງເຄືອຂ່າຍຮ່ວມກັບພາກລັດກະຄືພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດວຽການພັດທະນາຊຸມຊົນ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ, ເປັນເວທີທີ່ດີໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ດີຂອງເຂົາເຈົ້າມາແລກປ່ຽນກັນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານການສຶກສາ, ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ການສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກພິການມີໂອກາດສຶກສາຮໍ່າຮຽນ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍກັນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົາອົກເຂົ້າໃຈ ຫັນມາສົ່ງເສີມລູກຫລານເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຂົາໂຮງຮຽນ”.