Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ດ້ານໂພສະນາການ ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ດ້ານໂພສະນາການ ລະຫວ່າງ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ທີ່ເຮັດວຽກພັດທະນາໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ຜ່ານມາ ສະມາຄົມ ເພື່ອນຜາຕັດແກ້ ແລະ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາ, ພາຍໃຕ້ການປະສານກັບຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຈອມເພັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂື້ນ ທີ່ຫ້ອງການປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງຫລວງພະເບາງ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ກໍເພື່ອ

  • ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຍຸດທະສາດບູລິມະສິດ ດ້ານໂພສະນາການ ຂອງເມືອງຈອມເພັດ.
  • ເປີດໂອກາດ ໃຫ້ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ ວຽກງານ ໂພສະນາການ ແລະ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຂອງຕົນເອງ ວ່າສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂໍ້ໃດ ຂອງວຽກງານໂພສະນາການ.
  • ລິເລີ່ມສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ແລກປ່ຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂພສະນາການ ໃນຂັ້ນເມືອງ ຂື້ນ.

ໃນກອງປະຊຸມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ ໃນນີ້ມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຊຸມຊົນຈຳນວນ 29 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ ແລະ ຈາກພາກລັດ 18 ທ່ານ.