Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຢູ່ຫລວງພະບາງຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານໂພຊະນາການ

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຢູ່ຫລວງພະບາງຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານໂພຊະນາການ

ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ກິດຈະກຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດແຜນຕໍ່ໜ້າ ໃນວັນທີ 12-13 ຕຸລາ 2020 ຜ່ານມາ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ແລະ ພາກລັດຢູ່ເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນຂຶ້ນ ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຈອມເພັດ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສົນທະນາຫົວຂ້ໍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ແລກປ່ຽນສົນທະນາກ່ຽວກັບປະສົບການດ້ານວຽກງານໂພສະນາການຂອງກຸ່ມ (ຖອດຖອນບົດຮຽນ) ແລະ ແລກປ່ຽນຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ໄປຮຽນຮູ້ມາຈາກ ກຸ່ມຜະລິດກະສິກຳອິນຊີ ບ້ານ ລ່ອງອໍ້, ທົບທວນສັກະຍະພາບຂອງກຸ່ມ ແລກປ່ຽນກິດຈະກຳທີ່ ກຸ່ມໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາ  ແລະ ຍັງໄດ້ກຳນົດແຜນຕໍ່ຫນ້າຂອງກຸ່ມ, ນອກນີ້ ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືຫົວຂ້ໍຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປອີກດ້ວຍ.