Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ກອງປະຊູມ ທົບທວນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການແກ່ນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມໂຮງຮຽນບ້ານ ທ່ານາແລ້ງ ແລະ ບ້ານ ທ່າມ່ວງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊູມ ທົບທວນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການຍ່ອຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການແກ່ນັກຮຽນຂັ້ນປະຖົມໂຮງຮຽນບ້ານ ທ່ານາແລ້ງ ແລະ ບ້ານ ທ່າມ່ວງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໃນວັນທີ 11 – 12 ພະ​ຈິກ 2020 ​ຜ່ານ​ມາ ອົງ​ການ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ ຮ່ວມກັບອົງ​ການ​ຄອດ​ປະ​ຈຳ​ລາວ, ອົງ​ການ​ແຮວ​ວີ​ຕັດ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ​ກົດ​ໝາຍ  ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊູມທົບ​ທວນ ແລະ ແລກ​ປ່ຽນ​ບົດ​ຮຽນ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໂຄງ​ການ​ຍ່ອຍການ​ປັບ​ປຸງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ​ແກ່​ນັກ​ຮຽນ​ຂັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ໂຮງ​ຮຽນ​ບ້ານ ທ່າ​ນາ​ແລ້ງ ແລະ ບ້ານ ທ່າ​ມ່ວງ ເມືອງ​ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊູມ ປົກຄອງເມືອງ ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈຸດປະສົງກໍເພື່ອທົບທວນຄືນຄວາມຄືບໜ້າ​ໂຄງ​ການ, ຖອດ​ຖອນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມື ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ,ປັບປຸງແຜນກິດຈະກຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ໄດ້ລົງໄປສັງເກດຕົວຈິງຢູ່ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ໂຮງຮຽນບ້ານ ທ່າ​ນາ​ແລ້ງ ກ່ຽວກັບ ການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການຕໍ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊຸກຍູ້ການຮຽນການສອນ ແລະ ໂພ​ຊະ​ນາ​ການຜ່ານມາ, ໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆມາສົນທະນາ ແລກປ່ຽນ ແລະ ພ້ອມກັນແກ້ໄຂ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ ເຊັ່ນວ່າ: ຂອດການປະສານງານ ການພົວພັນ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃຫ້ດີຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ-ການສອນຂອງຄູທັງສອງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າ​ວ.