Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຄົນພິການເເຫ່ງຊາດສາຂາເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພະເເນກສຶກສາທິການ ເເລະ ກິລາເເຂວງຊຽງຂວາງຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃນຫົວຂໍ້ “ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດ ເເລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຂອງເດັກ”

ສະມາຄົມຄົນພິການເເຫ່ງຊາດສາຂາເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພະເເນກສຶກສາທິການ ເເລະ ກິລາເເຂວງຊຽງຂວາງຈັດກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການໃນຫົວຂໍ້ “ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດ ເເລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຂອງເດັກ”

ຊຽງຂວາງ: ກອງປະຊຸມເເລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການຫົວຂໍ້: “ຄົ້ນຄວ້າຫາສາເຫດ ເເລະ ວິທີການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນຂອງເດັກ’’ລະຫວ່າງສະມາຄົມຄົນພິການເເຫ່ງຊາດສາຂາເເຂວງຊຽງຂວາງຮ່ວມກັບພະເເນກສຶກສາທິການ ເເລະ ກິລາເເຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 03 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍພະແນກສຶກສາແຂວງຊຽງຂວາງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກພາກລັດ, ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ຊຸມຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ໂຮງຮຽນລັດ ເເລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນອ້ອມຂ້າງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 77 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ມີການເເລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບບັນຫານັກຮຽນອ່ອນ ເເລະຊອກວິທີເເກ້ໄຂເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງນັກຮຽນໃຫ້ດີຂື້້ນເປັນຕົ້ນ: ຫຼັກສູດພາສາລາວບໍ່ມີການຂຽນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ນັກຮຽນຊົນເຜົ່າຈຳນວນໜື່ງອອກສຽງພາສາລາວບໍ່ຈະເເຈ້ງ, ການກິນອາຫານບໍ່ຄົບໝູ່ຂອງເດັກ, ນັກຮຽນຈໍານວນໜື່ງບໍ່ມີການກຽມຄວາມພ້ອມກ່ອນໄວ, ວິທີການສອນຂອງຄູຍັງບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ ເເລະ ຍັງບໍ່ພົ້ນເດັ່ນ( ບໍ່ທັນຕິດພັນກັບສະພາບການຕົວຈິງ),ການປະສານງານລະຫວ່າງໂຮງຮຽນ ເເລະ ຄະນະພັດທະນາສຶກສາຂັ້ນບ້ານຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊີ່ງ,  ຄະນະພັດທະນາຂັ້ນບ້ານຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈພາລະບົດບາດ ເເລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ, ພໍ່ເເມ່ຜູ້ປົກຄອງຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ສ່ວນຫຼາຍປ່ອຍໃຫ້ລູກຢູ່ກັບຄົນອື່ນ ຫຼືມີການຕາມໃຈເກີນໄປ,…  ກອງປະຊຸມເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຝົດຟື້ນ ເເລະ ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກທຸກໆພາກສ່ວນເປັນຢ່າງດີ.

ກອງປະຊຸມວິຊາການເເລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ວຽກງານໂພຊະນາການ ເເລະ ການສຶກສາລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນແມ່ນກິດຈະກຳໜື່ງທີ່ນອນໃນຜົນຄາດຫວັງທີ່ສອງ ຂອງໂຄງການຄອນເນັກ ຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີລົບ.