Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈັດກອງປະຊຸມແບບອ່ອນລາຍເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈັດກອງປະຊຸມແບບອ່ອນລາຍເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021 ຜ່ານມາ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແບບອ່ອນລາຍຂຶ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດໂດຍອົງການຄອດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມກໍ່ເພື່ອແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະຕໍ່ບັນຫາທີ່ແຕ່ລະອົງກອນພົບພໍ່ ເພື່ອນຳໄປເປັນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໄປ, ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ແຜນກິດຈະກຳຂອງ CSWG ຕໍ່ໄປວ່າຈະສືບຕໍ່ແນວໃດ? ເນື່ອງຈາກກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ເປັນກອງປະຊຸມມວນທ້າຍຂອງໂຄງການຄອນເນັກ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະພາບເອີຣົບ, ຈັດຕັ້ງນຳພາປະຕິບັດໂດຍອົງການການຄອດປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນິ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຂົງເຂດຕ່າງໆ.

ກອງປະຊຸມ CSWG ແມ່ນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ນອນໃນຜົນຄາດຫວັງທີ 2 ຂອງໂຄງການຄອນເນັກ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການຄອດປະຈຳລາວ ໂດຍກອງປະຊຸມມີຈຸດປະສົ່ງລວມ ໜຶ່ງ: ເປັນເວທີໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ດີ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ; ສອງ: ຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ແລະ ສາມ: ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າໃນກົນໄກການສ້າງນະໂຍບາຍລະດັບຕ່າງໆ.