Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ແຜນງານ CEGGA (ເຊກ້າ) ໄດ້ຊ່ວຍ ວຽງຊໍາ ອິນດາວົງ ໃນການພັດທະນາສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກໃນລາວ

ແຜນງານ CEGGA (ເຊກ້າ) ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມໃນ ສປປລາວ ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາສະມາຄົມສາມາດນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈເຂົາໄປຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມຄົນເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ສໍາລັບທ່ານ ນາງ ວຽງຊໍາ ອິນດາວົງ ການເຂົາຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຮັບຂອງແຜນງານ CEGGA (ເຊກ້າ) ໄດ້ເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດເຊີ່ງລາວໄດ້ນໍາເອົາໄປພັດທະນາສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ຢູ່ທີ່ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຄົບທົວທຸກແຂວງພາຍໃນປະເທດໃນອະນາຄົດ.

––––