Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ເຊກ້າ (CEGGA)

ໃນວັນທີ 25 ຫາ 27 ພຶກສະພາ ທີ່ໂຮງແຮງ ແລນມາກ ແມ່ຂອງລີເວີ້ໄຊ, ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວຽກງານຄຸ້ມຄອງການເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂະໜາດນ້ອຍ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA). ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ສະມາຄົມ,  ໂດຍແມ່ນຄູຝຶກ ອຈ ວັນນະໄຊ ແລະ ອຈ ຈັນສະໝອນ ມາແລກປ່ຽນໃຫ້ຂໍ່ມູນກັບບັນດາສະມາຄົມເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກ ແລະ ລົງເລິກການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ ການຕິດຕາມງົບປະມານທີ່ຈັດຂື້ນກ່ອນໜ້ານີ້. ການຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ຍັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບວິທີກະກຽມກ່ອນການປິດໂຄງການທັງໝົດ, ໃນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການກວດສອບຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງແຜນງານ ເຊກ້າ.