Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ອົງກອນ ຂອດ (CORD) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນພາຍໃຕ້ແຜນງານ ສະປີລິດ (SPRIT)

ໃນວັນທີ 14 ຫາວັນທີ 15 ເດືອນ ມິຖຸນາ ທີ່ໂຮງແຮງ ຄລາວພຼາຊ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນພາຍໃຕ້ແຜນງານ ສະປີລິດ (SPRIT). ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ມີສອງສະມະຄົມເຂົ້າຮ່ວມຄື: ສະມາຄົມພັດທະນາຊຸມຊົນເມືອງໂຂງ (ສພຊຂ) ແລະ ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນ (ສຊລ) ໂດຍມີ ທ່ານ ສົມພອນ ບົວສະຫວັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງກອນ ຂອດປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຄ່າລອຊ ກາລາໂດ, ຜູ້ຕາງໜ້າພາກພື້ນ ຂົງເຂດອາຊີຕະເວັນອອກສຽງໃຕ້ ປະຈໍາອົງກອນ ຂອດ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບສອງສະມາຄົມ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອກໍານົດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການເຊັ່ນ: ສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ, ເພື່ອເປັນການປັບປຸງ, ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ. ໂດຍໄດ້ເນັ້ນນັກເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນຂອງ ອົງກອນ, CFC & LA ໃສ່ໂຄງການ ເພື່ອປະກອບໃສ່ບົດສະເໜີໂຄງການໄລຍະຕໍ່ໄປ.