Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ອົງກອນ ຂອດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ການຂຽນບົດລາຍງານແບບມີປະສິດທີຜົນ ພາຍໃຕ້ ແຜນງານ ເຊກ້າ (GEGGA Programme)

ອົງກອນ ຂອດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມ ການຂຽນບົດລາຍງານແບບມີປະສິດທີຜົນ ພາຍໃຕ້ ແຜນງານ ເຊກ້າ (GEGGA Programme)

ໃນວັນທີ 13 ຫາວັນທີ 17 ມີຖຸນາ ທີ່ ຄລາວພຼາຊ້າ, ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການຂຽນບົດລາຍງານແບບມີປະສິດທິຜົນ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA). ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ສະມາຄົມ,  ໂດຍແມ່ນໄດ້ຮັບເຊີນ ອາຈານ ອຸນຄໍາ ສຸກສະຫວັນ ແລະ ອາຈານ ເລັ່ງ ມາເປັນຄູຝຶກ, ແລກປ່ຽນໃຫ້ຂໍ່ມູນກັບບັນດາສະມາຄົມ. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເນັ້ນໜັກ ແລະ ລົງເລິກກ່ຽວກັບການຂຽນບົດລາຍງານ, ຈຸດປະສົງຂອງການຂຽນບົດລາຍງານ, ເຂົ້າໃຈຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ອ່ານບົດລາຍງານ, ເຂົ້າໃຈວິທີການເອົາຂໍ້ມູນ, ເຂົ້າໃຈວິທີວິເຄາະ, ສະຫຼຸບ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ເຂົ້າໃຈວິທີການຂຽນໃຫ້ກະທັດຮັດຈັດເຈນກວມເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນ ເພື່ອເອົາໄປນໍາໃຊໃນການຂຽນບົດນໍາສະເໜີ ຫຼື ບົດໂຄງການຕ່າງໆໃນອະນາຄົດ.​