Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ອົງກອນ ຂອດ (CORD) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ເຊກ້າ (CEGGA)

ອົງກອນ ຂອດ (CORD) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ພາຍໃຕ້ແຜນງານ ເຊກ້າ (CEGGA)

ອົງກອນ ຂອດ (Cord) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ,​ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດອອກເປັນ 2 ຮອບ, ຮອບທີ 1 ໃນວັນທີ 20 ຫາ 22 ມີຖຸນາ 2022 ແລະ ຮອບທີ 2 ໃນວັນທີ 27 ຫາ 29 ມີຖຸນາ 2022 ທີ່ໂຮງແຮງ ຄຼາວ ພຼາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ມີສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ສະມາຄົມ 17 ມາແຕ່ຕ່າງແຂວງ. ການຟຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບ ອາຈານ ຕິ່ງທອງ ເພັດສະວົງ ແລະ ອາຈານ ດາລາວັນ ເພັດມະນີ ມາເປັນຄູຟຶກແລກປ່ຽນໃຫ້ຂໍ່ມູນກັບບັນດາສະມາຄົມເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກ ແລະ ລົງເລິກການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມລາວເພື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານນະໂຍບາຍເຊິີ່ງຈະໄດ້ແນໃສ່ 5 ຂະແໜງການທີີ່ແຜນງານເຊກ້າໄດ້ສຸມໃສ່ຄື: ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ (SDG1 & 2), ຂະແໜງການສຶກສາ (SDG4), ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (SDG 15 & 13), ຂະແໜງການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ (SDG3), ຂະແໜງການປູກຈິດສໍານຶກທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ (SDG16).

ທີມງານ ຕ່າງແຂວງ ວັນທີ 20-22 ມີຖຸນາ

ທີມງານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 27-29 ມີຖຸນາ