Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ແຜນງານ ເຊກ້າ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງ ທ່ານ ເອກກະໄຊ

ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນຂອງສະມາຄົມທີ່ເຮັດວຽກບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະຄວາມອາດສາມາດດ້ານຕ່າງໆ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ເພາະເຂົາເຈົ້າເປັນກຳລັງແຮງໃນການຊ່ວຍສະມາຄົມຈັດຕັ້ງປະຕິໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອລ້າໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພົນ.