Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ກຸ່ມອານຸລັກ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມບ້ານແປນ (ກອປ)

Business

ກຸ່ມອານຸລັກ ແລະ ພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມບ້ານແປນ (ກອປ)

ປະເພດອົງກອນ ທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2017
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຊຽງຂວາງ
————–
ວິໄສທັດ

ປ່າໄມ້ດົກໜາ, ຊີວະນາໆພັນເຟື່ອງຟູ, ບ່າວສາວຢູ່ບ້ານ, ລູກຫຼານແຂງແຮງ ແລະ
ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຂຶ້ນໄປ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ຊາວບ້ານຢູດເຊົາການຖາງປ່າລ່າສັດ ແລະ ຫັນມາເຮັດກະສິກຳກັບທີ່ເປັນສິນຄ້າ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊາວນາ

————–
ອຳນວຍການ

ດາວພະຈັນ ເພັດໄຊຍາລາດ, ໂທ: 030 991 5995
ອີເມວ: bpexklaos@yahoo.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ພົມມາ ດາລາແສງ, ໂທ: 030 4728 883
ອີເມວ: bpexklaos@yahoo.com

ຫ້ອງການ

ເຮືອນເລກທີ່ 38/2, ບ້ານແປນ, ເມືອງພູກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ໂທ: 030 991 5995, ອີເມວ: bpexklaos@yahoo.com, ເຟສບຸກ: www.facebook.
com/taokhamnamtao, bpexklaos@yahoo.com