Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ພັນຖິ່່ນ ວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ, (ພ.ຖ)

Business

ພັນຖິ່່ນ ວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ, (ພ.ຖ)

ປະເພດອົງກອນ ທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ສັງຄົມມີຄວາມເປັນຕາໜ້າຢູ່ເຊິ່ງມີທັງຄວາມຍຸດຕິທຳ, ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນສຳລັບທຸກໆຄົນ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອເພີ່ມການປະກອບສ່ວນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສັງຄົມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້້ນໃນວຽກງານການພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດນຳໃຊ້ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດເພື່ອພັດທະຍາຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ເປັນເໝືອນດັ່ງຕົວແທນຂອງການປ່ຽນແປງ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ຊົນເຜົ່າ, ຄົນພິການ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ກໍລະກາ ບວນດາວເຮືອງ,
ເບີໂທ: (+856 20) 2222 7691; ອີເມວ: kolaka.kb@gmail.com; ສະກາຍ: kolaka.kb

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ກໍລະກາ ບວນດາວເຮືອງ,
ເບີໂທ: (+856 20) 2222 7691; ອີເມວ: kolaka.kb@gmail.com; ສະກາຍ: kolaka.kb

ຫ້ອງການ

ພັນຖິ່ນວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ | ຊັ້ນ 2, ເຮືອນເລກທີ່: 083, ໜ່ວຍ 05, ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ . ໂທລະສັບ: (+856 30) 5859 323