Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ພັນຖິ່່ນ ວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ, (ພ.ຖ)

Business

ພັນຖິ່່ນ ວິສາຫະກິດເພື່ອສັງຄົມ, (ພ.ຖ)

ປະເພດອົງກອນ ທຸລະກິດເພື່ອສັງຄົມ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ອັດຕະປື, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ສັງຄົມມີຄວາມເປັນຕາໜ້າຢູ່ເຊິ່ງມີທັງຄວາມຍຸດຕິທຳ, ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນສຳລັບທຸກໆຄົນ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມໃນການພັດທະນາ, ໂດຍສະເພາະໄວໜຸ່ມລວມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສົ່ງຕໍ່ທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດໄປສູ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາຄືກັບຕົວແທນແຫ່ງການປ່ຽນແປງ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

1. ໄວໜຸ່ມ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ. (youth both male and female)
2. ຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ (Disadvantage people)
3. ຊາວກະສິກອນ (Farmers)
4. ກຸ່ມທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຈັດຄົມ (Community Based Organization and Civil Society Organization)
5. ການຕະຫລາດ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ກໍລະກາ ບວນດາວເຮືອງ,
ເບີໂທ: (+856 20) 2222 7691; ອີເມວ: kolaka.kb@gmail.com; ສະກາຍ: kolaka.kb

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ກໍລະກາ ບວນດາວເຮືອງ,
ເບີໂທ: (+856 20) 2222 7691; ອີເມວ: kolaka.kb@gmail.com; ສະກາຍ: kolaka.kb

ຫ້ອງການ

ຖະໜົນທົ່ງປົ່ງ, ໝ່ວຍ 18 ບ້ານ ໂພນສະຫວາດ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບ: (+856 30) 5859323; ອີເມວ: phantin.ptse8@gmail.com.