Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ມູນນິທິພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ (ມພຊຄ)

Business

ມູນນິທິພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ (ມພຊຄ)

ປະເພດອົງກອນ ມູນນິທິ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຫົວພັນ, ແຂວງວຽງຈັນ
————–
ວິໄສທັດ

ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ
ໂດຍການນໍາ ເອົາບັນດານະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວດ້ານການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ດ້ານການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອສ້າງສິ່ງອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງລັດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສ່ອງຫວ່າງ ທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບ
ເທົ່າທຽມກັນດ້ານການພັດທະນາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ
ການເປັນຢູ່ດີຂື້ນ ພາຍໃນປີ 2020-2025 ຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງລັດຖະບານ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ມູນນິີທິພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ເລີ້ມຈາກການພັດທະນາຊຸມຊົນຜູ້ທຸກ
ຍາກ ແລະ ເດັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານທົດແທນ, ສາທາລະນະສຸກ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊາວບ້ານໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການ ລວມທັງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂົ້ນສູນກາງ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງພາຍໃນ

————–
ອຳນວຍການ

ນາງ ວິນ ຫຼຽນມີໄຊ, ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 2369 6846
ອີເມວ: sadflaos@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ນາງ ທິດາພອນ ໂພທິສານ, ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 5553 3871,
ອີເມວ: sadflaos@gmail.com

Office address & contact

ເຮືອນເລກທີ 048, ໜ່ວຍ: 24, ບ້ານດອນແດງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 263 324, ອີເມວ: sadflaos@gmail.com