Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ມູນນິທິ ພັດທະນາຜາສຸກ (ມພສ)

Business

ມູນນິທິ ພັດທະນາຜາສຸກ (ມພສ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2014
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ພັດທະນາກໍ່ສ້າງມູນນິທິພັດທະນາຜາສຸກ ໃຫ້ເຕີບໂຕໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງເປັນທີ່ຍອມຮັ
ບແລະເຊື່ຶໝັ້ນຈາກສັງຄົມທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເຮັດສຳເລັດ ພາລະກິດສົງເຄາະ ແລະ
ພັດທະນາບຸກຄົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ບຸກຄົນ ຜູ່ດ້ອຍໂອກາດ ທຸກເພດທຸກໄວ ( ຜູ່ເສຍອົງຄະ,ຜູ່ປັນຍາອ່ອນ, ຜູ່
ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ,ຜູ່ທຸກຍາກ,ຜູ່ບໍມີວຽກເຮັດງານທຳ, ຜູ່ປະສົບໄພວິບັດ).

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ການເງິນຈຸລະພາກ, ກົດໝາຍ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານທົດແທນ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຊົມຊົນດ້ອຍໂອກາດ ບໍຈຳແນກເພດໄວ.

————–
ອຳນວຍການ

ດຣ.ໄມດົມ ຈັນທະນະສິນ, ໂທ: 020 5551 0859
020 2812 0398 ອີເມວ: maydom@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ຄຳໄສ ສຸລິນທອນ, ໂທ: 2222 9784

ຫ້ອງການ

ຖະໜົນໜອງທາ, ຮ່ອມ 10, ບ້ານໜອງທາເໜືອ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(020)-5551 0859, ອີເມລ: maydom@gmail.com