Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມະຄົມອະນຸລັກວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ (ສອວ)

Business

ສະມະຄົມອະນຸລັກວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ (ສອວ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອື່ນໆ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ອອກແຮງຟື້ນຟູອະນຸລັກວັດທະນະທຳບັນດາເຜົ່າ, ສົ່ງເສີມວິຖີຊີວິດທີ່ຕິດພັນກັບທຳ
ມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມປົກປັກຮັກສາຜືນປ່າໃຫ້ຍືນຍົງຄົງຢູ່.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ລະຫວ່າງສະມາຊິກ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງສະມາຊິກ, ສະມາຄົມ ຫລື
ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.

ຂະແໜງການ ວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທກຳລາວ, ຮີດຄອງປະເພນີບັນດາເຜົ່າ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທົ່ວປະເທດ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ສຸລິ ເດດວົງພັນ ໂທ: 020 55402128
ອີເມວ: soulydeth@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ສຸລິ ເດດວົງພັນ ໂທ: 020 55402128
ອີເມວ: soulydeth@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 020 5540 2128, 020 5600 9115, 020 5459 4950
ອີເມວ: soulydeth@gmail.com