Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມະຄົມອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳ (ສອສວ)

Business

ສະມະຄົມອະນຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳ (ສອສວ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2011
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອື່ນໆ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ອະນຸລັກວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງຊາດໄວ້ຄົງຢູ່ກັບສັງຄົມ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະ
ນາສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບວັດທະນາທຳ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ມີລາຍໄດ້ສ້າງຊີວິດທີ່ດີ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ
ໃຫ້ກັບຄົນລາວ ສ້າງຊີວິດທີ່ດີ ສະໜັບສະໜຸນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນການແກ້ໄຂ
ຄວາມຍາກຈົນ.

ຂະແໜງການ ວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ການອະນຸລັກວັດທະນະທກຳລາວ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊຸ່ມຊົນ, ບັນາຊົນເຜົ່າທີ່ຍາກຈົນ

————–
ອຳນວຍການ

ຫານຊະນະ ສີສານ, ໂທ: 020 59 985 985
ອີເມວ: laocultureppa@hotmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ສຸພັດຕຣາ ສີສານ, ໂທ: 020 55 811 991
ອີເມວ: souphattra.sisane@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານ ໜອງທາໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ໂທ: 021 563 126 ແຟັກ: 021 562 458 ເມວ: laocultureppa@hotmail.com