Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຄຸນຄ່າລາວ (ສຄລ)

Business

ສະມາຄົມຄຸນຄ່າລາວ (ສຄລ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອື່ນໆ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ສົງເສີມການສິກສາ ວັດທະນາທຳ ແລະສິງແວດລ້ອມ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສົງເສີມການສິກສາ ວັດທະນາທຳ ແລະສິງແວດລ້ອມ

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ທຸກຊັ້ນຄົນ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ນ. ແກ້ວມະນີວອນ ຜາລີຂັນ. ໂທ: 020 5552 6248
ອີເມວ: sgllao@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ຫວາດອິນສຸກ, ໂທ: 021 263139, 020 9968 7464
ອີເມວ: sgllao@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ໜ່ວຍ 26 ເຮືອນເລກທີ: 347/1 ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 263139, 020 996 87464, 020 5600 7010