Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ( ສພຊລ )

Business

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ( ສພຊລ )

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2001
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ
————–
ວິໄສທັດ

ຄົນພິການມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີ, ຖືກຍອມຮັບ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1. ທົ່ວສັງຄົມມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເຖິງສິດສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດ
ທີ່ບົ່ມຊ້ອນຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ; 2. ຄົນພິການໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ
ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍຕົນເອງ; 4. ຄົນພິການສາມາດເຂົ້າຮອດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຂອງ
ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ປອດໄພ; 5. ເປັນຕົວແທນເພື່ອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນພິການ

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຄົນພິການ, ສິດທິມະນຸດ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຄົນພິການທຸກປະເພດໂດຍບໍ່ຈຳແນກແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ ຫຼື
ຜູ້ສູງອາຍຸ; ຄອບຄົວ/ຜູ້ປົກຄອງຄົນພິການ, ພະນັກງານລັດ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ນັກສຶກສາ, ຕຳຫຼວດ, ແພດໝໍ, ພະນັກງານເອກະຊົນ ແລະ
ຊາວບ້ານ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ທອງຈັນ ດວງມະລາໄລ, ໂທ: 020 222 46 241
ອີເມວ: thongchanh.ldpa@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ນາງ ລັດຕະນາ ແສງດາລາ, ໂທ: 020 59 257 977
ອີເມວ: drpucoordinator@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ-ໜອງທາໃຕ້, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ:
021 562 960; 562 963, ແຟັກ: 021 562 964 ອີເມວ: info@ldpa.org.la
ເວັບໄຊສ: www.ldpa.org.la, ເຟສບຸກ: the lao disabled people's association