Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ (ສພຊລ.ຈສ)

Business

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຈຳປາສັກ (ສພຊລ.ຈສ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2016
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຈຳປາສັກ
————–
ວິໄສທັດ

ຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມທຸກຄົນໃຫ້ມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ , ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ,ເອກະຊົນມີຄວາມຮັບຮູ້
ແລະເຂົ້າໃຈບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖີງສິດຂອງຄົນພິການ ແລະ ນຳໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆແບບມີສ່ວນຮ່ວມສຳລັບຄົນພິການ

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ພູວີສິດ ພີມມະສອນ, ໂທ: 020 5563 0633
ອີເມວ: ldpa.champasak03@yahoo.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ສຸລິວັນ ວິໄລພອນ, ໂທ: 020 59067250
ອີເມວ: vsoulivan@yahoo.com

ຫ້ອງການ

ຖະໜົນເລກທີ 01 ບ້ານພັດທະນາຫຼັກເມືອງ, ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ,
ໂທ: 031 212421 ອີເມວ: ldpa.champasak03@yahoo.com ເຟສບຸກ: ldpa.cps