Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ (ສພຊລ.ອຊ)

Business

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ (ສພຊລ.ອຊ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2006
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ອຸດົມໄຊ
————–
ວິໄສທັດ

ຄົນພິການບັນດາເຜົາຢູ່ໃນສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດໃນຂອບເຂດທົ່ວ
ແຂວງ ມີຄວາມຜາສຸກໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແບບຢຶນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນສັງຄົມບໍຈຳ
ແນກລະຫວ່າງຄົນປົກກະຕິ ແລະ ຄົນພິການສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດ້.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ປະກອບສ່ວນ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່, ສົ່ງເສີມສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ
ອັນຊອບທໍາຂອງຄົນພິການທຸກປະເພດ, ຜູ້ດອ້ຍໂອກາດໃນແຂວງອຸດົມໄຊ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງອາຊີບ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຄົນພິການ, ແຮງງານ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງພິການໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໃນ 3 ເມືອງ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ແກ້ວ ຟົງມະນີ, 020 9695 5777
ອີເມວ: keophongmany@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ແກ້ວ ຟົງມະນີ, 020 9695 5777
ອີເມວ: keophongmany@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານ ໜອງແມງດາ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ໂທ: 081 312 121