Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຫົວພັນ (ສພຊລ.ຫພ)

Business

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງຫົວພັນ (ສພຊລ.ຫພ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2010
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຫົວພັນ
————–
ວິໄສທັດ

ພັດທະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຄົນພິການທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ ຢູ່ບ້ານນອກ,
ເຂດພູດອຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ, ໄດ້ຮັບການສຶກສາການຮຽນວິຊາຊີບ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ພັດທະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຄົນພິການທີ່ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດ
ຢູ່ບ້ານນອກ, ເຂດພູດອຍໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ, ໄດ້ຮັບການສຶກສາການຮຽນວິຊາຊີບ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຄົນພິການ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການພັດທະນາ
ຄົນພິການ ແລະ ຊຸມຊົນ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ບົວສີ ອຸໄທທານີ ໂທ/ແອບ: 020 2257 4466

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ບົວສີ ອຸໄທທານີ ໂທ/ແອບ: 020 2257 4466

ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການ ຮ ສ ສ ແຂວງ ບ້ານຊໍາເໜືອ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ຖະໜົນເລກ
6 ທາງແຫ່ງຊາດ ພະແນກ ຮ ສ ສ ແຂວງເປັນຜູ້ແບ່ງຫ້ອງສະເພາະຫ້ອງການ ຮ ສ ສ ໄຫ້
ຫ້ອງການເອກະລາດ ສະເພາະບໍ່ທັນມີ