Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຊຸມຊົນ ເພື່ອຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(ສຊສ)

Business

ສະມາຄົມຊຸມຊົນ ເພື່ອຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ(ສຊສ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມ ບໍ່ຫັວງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2015
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລິຄຳໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອື່ນໆ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ສະມາຄົມມີຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບຊິວິດຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂື້ນຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1)ອາຫານ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ: ເພື່ອສົ່ງເສີມຊາວບ້ານໃຫ້ມີອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການຢ່າງພຽງພໍໃນທຸກລະດູການ ແລະ ມີລາຍຮັບເພີມຂື້ນ. 2) ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ: ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງຍືນຍົງ. 3) ສິ່ງແວດລ້ອມ: ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ສານເຄມີ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 4) ການພັດທະນາອົງກອນ: ເພື່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດຂອງ ສອຊພ ໃນການປະຕິບັດພາລະກິດຂອງຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກ, ຜູ້ຍິງ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ຄົນພິການ, ໄວໜຸ່ມ ຊົນເຜົ່າເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນຫ່າງໄກຊອກຫລີກ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ຈັນທາ ອຸນທະວົງ
ເບີໂທ: 020 22340657
ອີເມລ:
chanthaouanthavongsi@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ຈັນທາ ຫລ້າອຸດົມສັນ
ເບີໂທ: 020 78348493
ອີເມລ: caselaos2015@gmail.com

ຫ້ອງການ

ເຮືອນເລກທີ 270, ໜ່ວຍ 10, ບ້ານໂພນສະອາດໃຕ້, ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ P.O Box: 1111-A
ເບີໂທ: 061 213633,
ອີເມລ: caselaos2015@gmail.com