Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ສຊກ)

Business

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ (ສຊກ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຫລວງພະບາງ
————–
ວິໄສທັດ

ສາມັກຄີ ມີວັດທະນາທໍາ ມຸ້ງໝັ້ນໃນການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນກັບບັນດາເຜົ່າ, ຮັກສາ
ແລະ ສົ່ງເສີມຮີດຄອງປະເພນີໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ພັດທະນາຮອບດ້ານໃຫ້ສະມາຄົມມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນພາຍໃນແຂວງຫລວງພະບາງ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ໄຊຊົວລືເຮ ເດີເຈີຊົວວື່ ໂທ 0202235 6480

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ຈິບເຊັງຖໍ່ ໂທ: 020 5657 6565
ອີເມວ: lovecommunity999@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານນາສຳພັນ, ຮ່ອນ 11, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ
ໂທ: 020 2235 6480, 020 56576565 ອີເມ: amalaos@outlook.com
or lovecommunity999@gmail.com ເຟສບຸກ: ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ເວບໄຊ: www.amalaos.org