Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມນໍ້າໃຈຊາວບ້ານ (ນຊບ)

Business

ສະມາຄົມນໍ້າໃຈຊາວບ້ານ (ນຊບ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2019
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ຊາວບ້ານດໍາລົງຊີວິດຢ່າງມີກຽດສັກສີ, ມີຄວາມເມດຕາຕໍ່ກັນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມທັງມີການຮຽນຮູ້ທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ
ແລະລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປລາວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ທີ່ຍືນຍົງ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ຊາວບ້ານ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອງ
ຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊົນເຜົ່າ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ: ນາງ ມີນາວັນ ພົນເສນາ ໂທ/ແອບ: 020 55599221
ອີເມວ: m.pholsena@ncalaos.org

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ: ນາງ ດອນຈັນ ວັນນະວົງ
ໂທ/ແອບ: 020 55619199
ອີເມວ: d.wannavong@ncalaos.org

ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ອານຸ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ .ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຮືອນເລກທີ 126/4 ໜ່ວຍ 12 ຖະໜົນ ແຫ່ງບຸນ
ໂທລະສັບ: 856 21 253125 ອີເມວ:ncalaos@ncalaos.org. ເວບໄຊ:ncalaos.org, ເຟສບຸກເພສ: namjai community association