Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມທັກສະຊີວິດເດັກນ້ອຍ- ໄວໜຸ່ມ (ສສດວ)

Business

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມທັກສະຊີວິດເດັກນ້ອຍ- ໄວໜຸ່ມ (ສສດວ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2019
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

“ ເພື່ອສົ່ງເສີມພອນສະຫວັນ, ຊຸກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ ແລະໃຫ້ໂອກາດ, ຄວາມຮູ້ດ້ານການສຶກສາ, ແລະການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍແລະຊາວໜຸ່ມ. ສະນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານແລະຊີວິດປະຈຳວັນເພື່ອການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ”

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ, ຊຸກຍູ້ແລະຊ່ວຍໃນການສະໜອງຄວາມຮູ້ແລະທັກສະໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍແລະໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດໂດຍຜ່ານການສຶກສາແລະຝຶກອົບຮົມເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະເຂົ້າໃນຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານທົດແທນ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຄົນພິການ, ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ນັກຮຽນ, ຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ ໃນຊຸມຊົນ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ພອນໄຊ ອິນທະລືໄຊ ໂທ: 020 5562 2203
ອີເມວ: Dongsavathcenter@hotmail.com
Mobile/WhatsApp: +856 020 55 622 203

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ້າວ ອະນຸກອນ ຕຸລາຄົມ
E-Mail: Dongsavathcenterd@gmail.com
Tel: +856 030 570 6709

ຫ້ອງການ

ບ້ານດົງສະຫວາດ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ໂທ: 030 570 6709,
org, ເຟສບຸກ: Association for protect & promote good lives to children
E-Mail: Dongsavathcenterd@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/Apren4499
https://apprenwebsite.wordpress.com
YouTube: APREN - TV