Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ (ສສສຄ)

Business

ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ (ສສສຄ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຈຳປາສັກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫລວງນ້ຳທາ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ
————–
ວິໄສທັດ

ສັງຄົມມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມຜາສຸກ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບ ສປປ ລາວ
ຫຼຸດຜ່ອນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເພື່ອລະດົມຊັບພະຍາກອນທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນອກປະເທດມາປະກອບ
ສ່ວນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດໃນຂົງເຂດວຽກງານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ

ຂະແໜງການ ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ

————–
ອຳນວຍການ

ດຣ ສຸພົນ ໄຊຍະວົງ
ໂທ: 020 5568 3155
ອີເມວ: souphon.laopfha@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ນາງ ສົມຈິງ ພັນທະສຸກ,
ໂທ: 020 2921 8834 ວອດແອບ 020 77870054
ອີເມວ: somching.laopfha@gmail.com

ຫ້ອງການ

ທີ່ຢູ່:ບ້ານ ໂພນເຄັງ ເຮືອນເລກທີ່ 449, ໜ່ວຍ36, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໂທລະສັບຫ້ອງການ: 021 413261, ແຟັກ: 021 414918
ອີເມລ: pfha@outlook.com
ເວັບໄຊທ໌: www.pfhalaos.org