Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຮວ່ມໃຈອາສາສະໝັກ (ສຮຈອໝ)

Business

ສະມາຄົມຮວ່ມໃຈອາສາສະໝັກ (ສຮຈອໝ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2014
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ຊາວໜຸ່ມມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ນໍາພາພັດທະນາຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງຮອບດ້ານ
ໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຮັ່ງມີຜາສຸກ ແລະ ເປັນທຳ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມການເປັນອາສາສະໝັກໃນໝູ່ຊາວໜຸ່ມຢູ່ຕົວເມືອງ ແລະ
ຊົນນະບົດ.

ຂະແໜງການ Career Development, ການພັດທະນາທັກສະຊີວິດ, ການພັດທະນາອາຊີບ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໂດຍສະເພາະແມ່ນຊົນເຜົ່າ
ທີ່ຢູ່ເຂດຊານເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ

————–
ອຳນວຍການ

ທ. ສັນຍາ ວັດທະນາກຸນ, ໂທ: +856 20 55 628 554
ອີເມວ: hjacoordinator@gmail.com,
sanya.vathanakoune@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ບຸນເຖີງ ສອນວົງໄຊ, ໂທ: 020 2288 1917
ອີເມວ: btsonevongxay@yahoo.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານໂພນສະຫວັນໃຕ້, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 020 9809 9905, 030 5110103, ອີເມວ: huamjai@hotmail.com,
hjacoordinator@gmail.com ເວັບໄຊສ: www.hjalao.com, ເຟສບຸກ: Huam Jai
Asasamak