Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ປະຈໍາແຂວງຫລວງພະບາງ (ສຮນ-ຫຼບ)

Business

ສະມາຄົມຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ປະຈໍາແຂວງຫລວງພະບາງ (ສຮນ-ຫຼບ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2018
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຫລວງພະບາງ
————–
ວິໄສທັດ

ເພື່ອໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການການຮຽນຮູ້ທັກສະ
ແລະ ວິທີການພັດທະນາອາຊີບແບບຄົງທີ່ (ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນມິດ)
ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຮູບແບບ ຂອງການພັດທະນາ ທີ່ເປັນຕົວແບບ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ປັບປຸງການພັດທະນາອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ຂອງສະມາຊິກກຸ່ມໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ
ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ ຂອງສັງຄົມ ເຊັ່ນ ການຮຽນຮູ້, ການດູແລສຸຂະພາບ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະພິບານ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ກຸ່ມຊາວນາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນຊາວນາ (ບໍ່ທັນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ນັກສຶກສາທີ່ຈົບ
ແລ້ວ, ເດັກ, ຜູ້ໃຫ່ຍ, ໄວໜຸ່ມ/ໄວຈະເລີນພັນ, ຄົນທຸກຍາກ/ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຄົນພິການ)

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ.ວິລະທອງ ສຸກແສນສຳລານ
ໂທ: 020 9225 5838, 030 9248 325,
ອີເມວ: lpb_sda.association@hotmail.com
ທ່ານ ທອງຈັນ ລັນສີ (ຮອງປະທານ) ໂທ: 020 5529 3255
ອີເມວ: thongchanh_thz@hotmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ນາງ ມະໄລພອນ ຈຳປາ, ໂທ: 020 5568 2339, 5529 3255
ອີເມວ: maleemalai@gmail.com

Office address & contact

ບ້ານ. ພູຫມອກ, ນະຄອນ-ຫລວງພະບາງ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ
ໂທ: 030 9248 325, ອີເມວ: lpb_sda.association@hotmail.com ເວັບໄຊສ:
www.levoyagelaos.com/association_sda ເຟສບຸກ: www.facebook.com/
SDA.LPB2019