Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ (ສຄພສ)

Business

ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍ ເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ (ສຄພສ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ສະຖານະການສັງຄົມລາວຢ່າງຖືກຕ້ອງ,ໃຫ້ຄໍາປຶກສານະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງ ປະຊາຊົນຜູ້ດ້ອຍ
ໂອກາດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວົ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ພັດທະນາເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທັງຍິງ
ແລະ ຊາຍໂດຍການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ, ວິໄຈເພື່ອປັບປຸງນະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສ້າງໂອກາດ
ໃນການເຂົ້າເຖິງໂອກາດ, ຊັບພະຍາກອນ, ການບໍລິຫານ, ການສົ່ງເສີມຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ
ຄວາມສະເໝີພາບໃນສັງຄົມລາວ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ການສ້າງອາຊີບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຄົນທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃນ ສປປ ລາວ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ແກ້ວເພັດ ພູມພອນ ປະທານ ໂທ: 020 5460 1956
ອີເມວ: keophetpp.sodalaos@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ລິນດ້າ ພົມມະນີວົງ, ໂທ: 020 2895 4621,
ອີເມວ: linda.sodalaos@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານຮ່ອງສຸພາບ (ໂຮງຮຽນປະຖົມຮອງສຸພາບ) ຮ່ອມ 18, ເມືອງໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ: 030 538 4935 ແຟັກ: 021 410 132,
ອີເມວ: sodalaosecretariat@gmail.com ເວັບໄຊສ: www.sodalaos.org
ເຟສບຸກ: Social Development Alliance Association