Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມເພື່ອນມິດຊຸມຊົນສີຂຽວ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (ສພຊຂ)

Business

ສະມາຄົມເພື່ອນມິດຊຸມຊົນສີຂຽວ ແຂວງຜົ້ງສາລີ (ສພຊຂ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2014
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຜົ້ງສາລີ
————–
ວິໄສທັດ

ຢາກໃຫ້ປະຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນແຂວງ ໄດ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ, ມອບໂອກາດ
ໃນການພັດທະນາຕົນເອງແລະຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ໂດຍການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ສັບ
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະມູນເຊື້ອ ວັດທະນະທຳ ທີ່ເຂົາເຂົ້າມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ເກີນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່
ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ ສາມາດກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້າ
ນສະບຽບອາຫານ ແລະສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນຮັບໂອກາດໃນການພັດທະນາຮອບດ້ານຈາກສັງຄົມ
ລາວເຮົາ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງຊາຍ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງຜົ້ງສາລີ ເຊີ່ງມີຢູ່10 ຊົນເຜົ່າ, ພະແນກກະສິກຳ
ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ວັດຖະນະທະແລະທ່ອງທ່ຽວແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ
ບັດດ້ານສະມາຄົມທີ່ ມີຂົງເຂດຂະແໜງການທີ່ປິ່ນອ້ອມ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ຂັວນທິບ ພຸດທະວົງ ໂທ: 020 9990 6988
ອີເມວ: csolaophongsaly@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ຂັວນທິບ ພຸດທະວົງ ໂທ: 020 9990 6988
ອີເມວ: csolaophongsaly@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານຜົ້ງສາລີ , ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ,
ເບີຕິດຕໍ່: 020 9990 6988; 020 5827 0444