Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມ ຄົນຫູໜວກ (ສຄຫ)

Business

ສະມາຄົມ ຄົນຫູໜວກ (ສຄຫ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ
————–
ວິໄສທັດ

ຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາປື້ມພາສາມືທີ່ເປັນພາສາລາວ, ໂຄສະນາ ແລະ ຝືກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ວິທີສື່ສານພາສາມືກັບຄົນຫູໜວກໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງຄົນພິການ
ຫູໜວກໃນການດໍາລົງຊີວີດປະຈໍາວັນ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ສະມາຊິກ ແລະ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

: ເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນຫູໜວກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສື່ສານ
ກັບພາຍນອກ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ, ພັດທະນາປື້ມພາສາມື ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ກັບກຸ່ມ
ເປົ້າໝາຍຂອງສະມາຄົມ.

ຂະແໜງການ ການພັດທະນາທັກສະຊີວິດ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ສິດທິມະນຸດ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ສະເພາະກຸ່ມພິການທາງຫູໜວກ ແລະ ຫູຕືງ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ບຸນເຕີມ ຈັນຕະລິວົງ
ມືຖື: 020 7786 0589
ອີເມລ: associationfordeaf@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ບຸນເຕີມ ຈັນຕະລິວົງ
ມືຖື: 020 7786 0589
ອີເມລ: associationfordeaf@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: 021 562 963, 021 562 964 ອີເມລ: associationfordeaf@gmail.com