Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ (ສຊດພ)

Business

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ (ສຊດພ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ເດັກນ້ອຍພິການທຸກຄົນມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ເປົ້າໝາຍ ຂອງ ອົງກອນທ່ານ ແມ່ນ “ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເດັກນ້ອຍພິການ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກຊົນເຜົ່າ”
ເພີ້ມທະວີຄວາມສາມະຄີ ຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງ ເດັກນ້ອຍພິການລາວບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ໃນການເຂົ້າເຖີງ 4 ສິດພື້ນຖານ ຂອງ ເດັກຄື:
1). ສິດໃນການຢູ່ລອດ;
2). ສິດໃນການພັດທະນາ;
3). ສິດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ;
4). ສິດໃນການປົກປ້ອງ-ບໍ່ຈໍາແນກ; ສິດທິຄົນພິການ ແລະ ບົດບາດຍີງ-ຊາຍ/ຄວາມພິການເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ, ມີການສຶກສາທີດີຢ່າງໜ້ອຍພວກເຂົາຕ້ອງຮຽນຈົບສາມສາມັນ, ມີວິຊາຊີຍ, ມີວຽກເຮັດງານທຳໃນອານາຄົດ, ຊ່ວຍເຫຼືອຕົນເອງໄດ້ ຫຼຸດຜ່ອນການຈຳແນກເດັກນ້ອຍພິການໃນສັງຄົມ, ພວກເຂົາຈະບໍ່ເປັນພາລະແບກຫາບໃຫ້ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ປົກປ້ອງ ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ເດັກນ້ອຍພິການລາວບັນດາເຜົ່າໃຫ້ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາທຸກໆດ້ານ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ພັດທະນາຄົນພິການ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກນ້ອຍພິການ; ແມ່ຍິງ; ເດັກນ້ອຍຊົນເຜົ່າ.

————–
ອຳນວຍການ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ສົມເພັດ ອັຄະວົງ;
ເບີໂທ: 856 020 55610381;
ອີເມວ: acdalaos@gmail.com;
ສະກາຍ: acdaphet@gmail.com;

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ທ່ານ ນາງມານິດ ພິລາວັນ;
ເບີໂທ: 856 020 22546737;
ອີເມວ: maniphil09@gmail.com;
ສະກາຍ: ບໍ່ມີ

ຫ້ອງການ

ເຮືອນເລກທີ່ 9 ບ້ານຮອງສຸພາບ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 4599 147, ອີເມວ: acdalaos@gmail.com,
ເວັບໄຊສ: www.acdalaos.weebly.com, ເຟສບຸກ: AcdaAcda.