Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ (ສຊດພ)

Business

ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍພິການ (ສຊດພ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ເດັກນ້ອຍພິການທຸກຄົນມີໂອກາດເທົ່າທຽມກັນ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສົ່ງເສີມຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ແລະ ພັດທະນາເດັກນ້ອຍພິການລາວບັນດາເຜົ່າ

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກນ້ອຍພິການລາວບັນດາເຜົ່າ, ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງພິການ, ເດັກດ້ອຍໂອກາດ
ຊົນເຜົ່າ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກພິການ, ຄົນພິການ, ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍເດັກທີ່
ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສູນກາງ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ສົມເພັດ ອັກຄະວົງ, ໂທ: 020 5561 0381
ອີເມວ: cdalaos@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ນາງ ມານິດ, ໂທ: 020 2254 6737, ອີເມວ: acdalaos@gmail.com

ຫ້ອງການ

ເຮືອນເລກທີ່ 9 ບ້ານຮອງສຸພາບ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ: 030 4599 147, ອີເມວ: acdalaos@gmail.com,
ເວັບໄຊສ: www.acdalaos.weebly.com, ເຟສບຸກ: AcdaAcda.