Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ (ສພຊອສ)

Business

ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ອານຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ (ສພຊອສ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2011
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ປະເທດລາວສີຂຽວ ໂດຍພະລັງຊຸມຊົນ ແລະ ຮັ່ງມີຜາສຸກທຸກທົ່ວໜ້າ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1. ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊຸມຊົນໂດຍການປົກປ້ອງທາງ
ສັງຄົມສຳລັບແຮງງານນອກລະບົບ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວມທຸກຍາກ;
2. ສະໜັບສະໜູນການອານຸລັດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືຍຍົງ, ມີ
ຄວມຍຸດຕິທຳ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນລາວມີຄວມມັ້ງຄັ້ງຮັ່ງມີ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ການເງິນຈຸລະພາກ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ໄວໜຸ່ມ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຊາວນາ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານຂັນທອນ ພະເມືອງ, ໂທ: 020 5552 7559
ອີເມວ: pkhanthone@yahoo.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ນາງ ຈັນສະໝອນ ວິໄລພອນ, ໂທ: 020 5646 5123
ອີເມວ: eccdacenter@gmail.com

ຫ້ອງການ

ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ໂທ: 020 5646 5123, ອີເມວ: eccdalaos@gmail.com
ເວັບໄຊ: http://www.eccdalao.net/ ເຟສບຸກ: ECCDA Laos