Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ສພຍຊ)

Business

ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (ສພຍຊ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 1991
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຊີວິດທີ່ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ
ໂດຍສ້າງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພື່ອທຸກຄົນໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ"

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1. ການບໍລິການດ້ານການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ;
2. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອເຊື່ອມສານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ;
3. ການຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ການລະດົມທຶນ.

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຄົນພິການ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ຊຸມຊົນທັງຍິງ ແລະ
ຊາຍທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ສຸ້ຍຍະວົງ,
ໂທ: 020 5504 9494 ອີເມວ:
manivanh.suyavong@gmail.com, manivanh@gdalaos.org

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ້າວ ຄໍາປະເສີດ ໂທ: 020 9969 0458 ອີເມວ: t.tukhps@gmail.com

ຫ້ອງການ

ບ້ານສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ,
ຕູ້ ປນ, 10820 ໂທ: 021 417 758, ອີເມວ: info@gdalaos.org ເວັບໄຊສ:
www.gdalaos.org ເຟສບຸກ: Gender Development Association (GDA)