Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມສົ່ງເສີການພັດທະນາສັງຄົມ ຊາວຊົນນະບົດ (ສສພສຊ)

Business

ສະມາຄົມສົ່ງເສີການພັດທະນາສັງຄົມ ຊາວຊົນນະບົດ (ສສພສຊ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2012
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງວຽງຈັນ
————–
ວິໄສທັດ

ປະເທດລາວມີໂຊກດີເໜືອກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄາດຄຶດ ທີ່ກະສິກໍາຢູ່ປະເທດລາວຍັງຫຼ້າ
ຫຼັງການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍບໍ່ໄດ້ທໍາລາຍທໍາມະຊາດ. ພວກເຮົາຄວນຫັນຄວາມຫລ້າຫຼັງ ເປັນໂອ
ກາດ.
ເປົ້າໝາຍຫຼັ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ຊາວຊົະນະບົດທີ່ເຮັດການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ກຸ່ມຜະລິດຊາອິນຊີ, ກຸ່ມລ້ຽງເຜິ້ງ, ກຸມຜະລິດເຂົ້າອິນຊີ, ກຸ່ມເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ
ກຸ່ມເຮັດກະສິກໍາສະຫຼາດ

————–
ອຳນວຍການ

ດຣ ສີສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶກສາ, ໂທ: 020 55 50 97 54
ອີເມວ: svengpcy@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ. ຈັນສະໝອນ ເພັດບົວສອນ, ໂທ: 020 55 03 44 55
ອີເມວ: c.phetbouasone@yahoo.com

Office address & contact

ເຮືອນເລກທີ 158, ຖະໜົນ ມິດຕະພາບລາວ-ໄທ, ບ້ານໂພນປ່າເປົ້າທົ່ງ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ/ ແຟັກ: 021 31 60 43,
E-mail: nang_pantanyanonh@yahoo.com, ເຟສບຸກ: Association to Support the
Development of Peasant Societies