Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມ ອະນຸລັກ ສັດປ່າ

Business

ສະມາຄົມ ອະນຸລັກ ສັດປ່າ

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2013
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ສັດປ່າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍຄົນລາວ
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນລາວ ຢ່າງຫມັ້ນຄົງ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ສ້າງອະນຸຊົນລຸ້ນຫຼັງກາຍເປັນນັກອະນຸລັກແບບມືອາຊີບ ແລະ ຮ່ວມວຽກ
ກັບລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອະນຸລັກໃນເຂດເປົ້າ
ຫມາຍ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດ. ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ
ລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ພາຍໃຕ້ການອະນຸມັດຈັດຕັ້ງຂຶ້່ນໂດຍກະຊວງພາຍໃນ
ສະມາຄົມ WCA ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂື້ນເພື່ອດຳເນີນວຽກງານປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັດ
ປ່າ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ.

ຂະແໜງການ ປ່າໄມ້, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ. ກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ປອ ຈັນທະວີ ວົງຄຳແຫງ ໂທ: 020 2220 7999
ອີເມວ: cvongkhamheng@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ຄຳບອນ ຜາສຸກ ໂທ: 020 5563 7987
ອີເມວ: khambonephasouk@gmail.com

Office address & contact

ຖະໜົນ:ໂພນຕ້ອງ-ດົງໂດກ, ບ້ານ ຈອມມະນີ (ເໜືອ) ເມືອງ ໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 030 5460 665
ເວບໄຊ: http://www.laowildlifeconservationassociation.com