Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສູນ ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳເດັກ (ສ.ສ.ວ.ດ)

Business

ສູນ ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳເດັກ (ສ.ສ.ວ.ດ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2009
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

1. ຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄວາມສາມາດຮອບດ້ານໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນ-ໂຮງຮຽນໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນ
ອາທິດ;
2. ສະໜັບສະໜູນທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ວິຊາການ ເພື່ອ ໃຫ້ກຸ່ມເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳດ້ວຍຕົວຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເອງ ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ ໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້: 2.1) ກິດຈະກຳ ຮຽນຮູ້ສິດທິເດັກ; 2.2) ກິດຈະກຳ ສົ່ງເສີມການສຶກສາ; 3. ກິດຈະກຳ ສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ; 2.4) ກິດຈະກຳ ໂພຊະນາການ ແລະ ກະສິກຳ; 2.5) ກິດຈະກຳ ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ; 2.6) ກິດຈະກຳ ຫຼຸດ
ຜ່ອນອຸບັດຕິເຫດ; 2.7) ກິດຈະກຳ ອະນຸລັກ-ສົ່ງເສີມສິລະປະວັດທະນະທຳ.
4. ສະໜັບບສະໜຸນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ເດັກອາສາສະໝັກ/ ເດັກດ້ອຍໂອກາດ/ ເດັກຮຽນເກັ່ງ ແລະ ເດັກພິການ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

- ສົ່ງເສີມ: ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ ເດັກແລະໄວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າການຕົນເອງ ເພິ່ງຕົນເອງ ກຸ້ມ
ຕົນເອງ ແລະ ສາມາດ ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໄດ້;
- ສະກັດກັ້ນ: ຮ່ວມສະກັດກັ້ນ ທຸກບັນຫາ ແລະ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເປັນຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ເຊັ່ນ: ບັນ
ຫາການມຶນເມົາຂອງສັງຄົມ, ບັນຫາສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ອື່ນໆ;
- ເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ : ເຝິກເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາຊຸມຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເປັນໜໍ່ແໜງຂອງຊາດເປັນພົນລະເມື່ອງທີ່ດີ ຮູ້ຈັກ
ຊ່ວຍເຫຼືອກັນແລະກັນພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ;
- ສະໜັບສະໜຸນ: ສະໜັບສະໜຸນທຸກກິດຈະກໍາທີ່ຈັດຂື້ນລະຫວ່າງເດັກ-ໄວໜຸ່ມຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫຍ່ໃນຊຸມຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເດັກແລະໄວໜຸ່ມ ມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ທຸກເຫດການ/ບັນຫາ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກ ແລະ ຍັງເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກຮ່ວມພັດທະນາຊຸມຊົນ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສິດທິມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 18 ປີລົງມາ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກ, ເພດ, ສາສະໜາ, ສີຜິວ ຫຼື ເດັກພິການ ຢູ່ພາຍໃນຊຸມຊົນ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ.

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ໄຊມຸງຄຸນ ຈັນທະປະເສີດ, ປະທານ
ມືຖື: (+856)-(020)-7799 9123
ທ້າວ ພຸດຕະພອນ ເງົາສະຫວັນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5655 4555; ອີເມລ: moddengfaigroup@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານນາງ ປູນາ ສູນຄຳໝັ້ນ
ມືຖື: (+856)-(020)-5533 2444; ອີເມລ:moddengfaigroup@gmail.com

ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການປະສານງານ ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (+856)-(021)-566 005;
ອີເມລ: moddengfaigroup@gmail.com