Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ເຄືອຂ່າຍສະມາຄົມຊຸມຊົນສີຂຽວ (ຄສຊ)

Business

ເຄືອຂ່າຍສະມາຄົມຊຸມຊົນສີຂຽວ (ຄສຊ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2011
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ໄຊຍະບູລີ
————–
ວິໄສທັດ

ປູກຈິດສຳນຶກການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງອາຫານ, ຊີວິດມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດທີຍືນຍົງເພື່ອປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົ່າໃນຊຸມຊົນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີອີກໃສ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນ
ການດຳລົງຊີວິດ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

1) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ; 2) ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຊົນເຜົ່າເພື່ອບັນລຸຄວາມສາມາດທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດ, ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 4) ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນການປົກຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ກົດໝາຍ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ປ່າໄມ້, ພະລັງງານທົດແທນ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂພຊະນາການ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ກຸ່ມຄອບຄົວຜູ້ທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຜູ້ຂາດໂອກາດທາງສັງຄົມ.
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ລະບົບຄວາມເປັນທຳທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ອອດ ດວງພະຈັນ ໂທ: 020 5507 8586
ອີເມວ: greeninfo@protonmail.com, gca.laos@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ສົມລິດ ພະກອນຄຳ, ໂທ: 020 9104 7650 ອີເມວ: it@lnrn.org

ຫ້ອງການ

ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ກຳແພງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທ: 020 5507 8586, ອີເມວ: greeninfo@protonmail.com, info@lnrn.org
ເວັບໄຊ: https://www.lnrn.org
ເຟສບຸກ: https://www.facebook.com/gca.laos/