Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ (ສຊລ)

Business

ສະມາຄົມຊີວະນາໆພັນລາວ (ສຊລ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2003
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ

ປົກປັກຮັກສາຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ, ລະບົບນິເວດ, ແລະ
ພັນພຶດແລະສັດໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຍືນຍົງ.

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ, ລະບົບນິເວດ, ພັນພຶດ ແລະ ສັດໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງໄປຄ່ຽງຄູ່ກັບດຳລົງຊີວິດທີ່ສີວິໄລຂອງປະຊາຊົນລາວບັນ
ດາເຜົ່າ, ຂອງພາກພື້ນ ແລະ ຂອງໂລກຕະລອດໄປ.

ຂະແໜງການ ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ອຳນາດການປົກຄອງສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ, ສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວໃນວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ປ່າໄມ້,
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT VPA)

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ບຸນຕຽມ ພິດສະໄໝ, ປະທານ, ໂທ: 020 5551 1934
ອີເມວ: bountiemphissamay@gmail.com

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ນາງ ຄໍາບາງ ທິບພະວົງ ໂທ: 020 2222 7595
ອີເມວ: banglaobiodiversity2011@gmail.com

ຫ້ອງການ

ຕຶກ 100 ຊັ້ນທີ 1, ຕຶກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຄູ້ມນາໄຮດຽວ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ໂທ: 021 251 665
ແຟັກ: 021 251 665 ອີເມວ: banglaobiodiversity2011@gmail.com
ເວັບໄຊສ: http://www.laobiodiversity.wordpress.com/
ເຟສບຸກ: Lao Biodiversity Association