Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມ ສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງສປປ ລາວ

Business

ສະມາຄົມ ສະພາທະນາຍຄວາມ ແຫ່ງສປປ ລາວ

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 1996
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ອັດຕະປື, ອຸດົມໄຊ, ເຊກອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໄຊຍະບູລີ, ໄຊສົມບູນ
————–
ວິໄສທັດ
ເປົ້າໝາຍຫລັກ

 ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານກົດໝາຍ (LBA Legal Aid): ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳຂອງສັງຄົມ ໂດຍ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານ
ກົດໝາຍຢູ່ຕາມສູນບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ;
 ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ສາທາລະນະຊົນ: ໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍແກ່ສາທາລະນະຊົນ ໂດຍການເລັ່ງໃສ່ບັນ ຫາດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ
ກົດໝາຍທີ່ສອດຄ່ອງ. ຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສິດທາງ ດ້ານກົດໝາຍ, ໜ້າທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມ
ລວມເຖິງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມ ໂດຍການສື່ສານຜ່ານ ຫລາຍຊ່ອງທາງ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ສິ່ງພິມ, ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ການລົງ
ຮາກຖານໃນແຂວງຕ່າງໆ.
 ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ: ສະມາຄົມທະນາຍຄວາມໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍຜ່ານໂຄງ ການ “ເພີ່ມທະວີການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳຜ່ານສະມາຄົມທະນາຍຄວາມ” ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ ການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ກົດແຫ່ງກົດໝາຍ.
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະມາຄົມ ແລະ ສະມາຊິກ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ ໂດຍການປັບປຸງລະບົບການ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸດຕິທຳ ຂອງປະເທດລາວ.

ຂະແໜງການ ກົດໝາຍ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

 ກຸ່ມຄົນທຸກຍາກ,ກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມທີ່ຂາດເຂີນດ້ານການເງິນ, ບັນຫາດ້ານພູມສັນຖານ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ;
 ສະພາທະນາຍຄວາມໃຊ້ການສື່ສານທີ່ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຄວາມເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອທີີ່ຈະສາມາດເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດບ່ອນທີ່ລະດັບການຮູ້ຫນັງສືຍັງຕ່ໍາ.

————–
ອຳນວຍການ
ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

ທ່ານ ບຸນເລັດ ເທບພິທັກ, ປະທານກວດກາສະພາທະນາຄວາມ
ມືຖື: (+856)-(020)-5533 7379
ອີເມລ: bounleth7379@hotmail.com

ຫ້ອງການ

ຖະໜົນທ່າເດື່ອ ກມ 3, ຊັ້ນ 4, ຕຶກສານປະຊາຊົນກຳແພງນະຄອນວຽງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ຕູ້ ປນ. 11087, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທລະສັບຫ້ອງການ: (+856)-(021)-990445; ແຟັກ: 990 446;