Civil Society Laos, all Lao CSOs in one place

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງເຊກອງ (ສພຊລ.ຊກ)

Business

ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ສາຂາແຂວງເຊກອງ (ສພຊລ.ຊກ)

ປະເພດອົງກອນ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ
ປີສ້າງຕັ້ງ 2001
ຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວ ເຊກອງ
————–
ວິໄສທັດ

ຊວຍເຫລືອ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຄົນພິການ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈຳແນກປະເພດ

ເປົ້າໝາຍຫລັກ

ຊວຍເຫລືອ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຄົນພິການ
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈຳແນກປະເພດ

ຂະແໜງການ ການສຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ທຸກກຸ່ມຄົນພິການທົວແຂວງເຊກອງ

————–
ອຳນວຍການ

ທ່ານ ທອງໄຫລ ທຳມະວົງ ເປັນປະທານ ເບີໂທ 020 28377770

ຜູ້ປະສານງານຫລັກ

Mr Vongviphou Chanthayalith, Mobile: 20 5558708

ຫ້ອງການ

ຫ້ອງການສາມະຄົມຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວສາຂາເຊກອງ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານວັດຫລວງ
ຄຸ້ມຕະຫລາດ ຂ້າງກັບຫ້ອງການເກັບກູ້ລະເບີດ ຫລັງຫ້ອງການບໍລິການປະກັນສັງຄົມ ປະຈຳ
ແຂວງ ເຊກອງ ວອດແອບ 020 2837 7770